LS Wyceny - Wycena nieruchomości
Rzeczoznawca majątkowy | Dolnośląskie Wrocław, ul. Na Polance 22/48 | Sobótka, ul. Holubowiczów 18

Operat szacunkowy w obrocie nieruchomościami – rzeczoznawca – Wrocław

Mianem operatu szacunkowego określa się profesjonalną wycenę nieruchomości przygotowywaną przez rzeczoznawcę majątkowego, dysponującego stosownymi uprawnieniami. Dokument ten potwierdza realną wartość danego lokalu bądź gruntu przed różnego rodzaju organami administracyjnymi oraz bankami. Na jego podstawie można uzyskać m.in. kredyt hipoteczny, a także odszkodowanie za wykup działki. Tego typu akt przydaje się także w innych sytuacjach, wśród których można wymienić m.in.:

 • zakup bądź sprzedaż nieruchomości oraz windykacja należności z niej;
 • zawarcie umowy najmu lub dzierżawy;
 • wyznaczanie granic między działkami;
 • przekazywanie gruntów na cele publiczne;
 • podział majątku wspólnego małżonków przy rozwodzie.

Operaty szacunkowe sporządza się nie tylko dla domów lub mieszkań. Profesjonalni rzeczoznawcy majątkowi często dokonują wyceny również centrów magazynowych i logistycznych, obiektów przemysłowych, rekreacyjnych i turystycznych, a także parceli rolnych i leśnych. Istotne jest, aby osoby te w swojej pracy postępowały zawsze z należytą dokładnością oraz precyzją.

Operat szacunkowy – obowiązkowe elementy

Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami operat szacunkowy powinien mieć zawsze formę pisemną. W trakcie przygotowywania tego typu dokumentów urzędowych specjaliści z firmy LS-Wyceny z reguły korzystają z ogólnodostępnych szablonów, zawierających:

 • określenie nieruchomości (adres i numer księgi wieczystej);
 • ramy prawne (przepisy, na których bazuje rzeczoznawca przy opracowywaniu aktu);
 • cel i datę dokonania wyceny;
 • stan i przeznaczenie lokalu bądź gruntu;
 • ogólną analizę aktualnych trendów rynkowych;
 • charakterystykę wykorzystanych w danym przypadku metod szacowania;
 • wycenę nieruchomości (zarówno całości, jak i poszczególnych elementów składowych, a także ewentualnych praw rzeczowych).

Rzetelnie przygotowany operat szacunkowy jest bardzo ważny nie tylko z punktu widzenia potencjalnego nabywcy, ale także sprzedawcy danego budynku, lokalu albo gruntu. Informacje zamieszczone w tym dokumencie pozwalają dotychczasowemu właścicielowi na ustalenie ceny ofertowej pokrywającej się z aktualną wartością konkretnego obiektu lub działki. W praktyce oznacza to realną możliwość osiągnięcia zysku w odpowiedniej wysokości przy jednoczesnym wyeliminowaniu problemów ze znalezieniem kupca gotowego zapłacić żądaną kwotę.

Profesjonalna wycena nieruchomości – koszty i termin ważności

Na ostateczną cenę sporządzenia operatu szacunkowego przez pracowników firmy LS-Wyceny wpływa przede wszystkim stopień trudności zadania, którego realizacji podejmuje się profesjonalny rzeczoznawca majątkowy. Z reguły najwięcej kłopotów sprawia specjalistom określenie wartości dużych obiektów przemysłowych i handlowych. Dlatego też w takim przypadku przygotowywaniem dokumentu zajmuje się zespół wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych fachowców, co przekłada się też na wysoką cenę usługi, niejednokrotnie sięgającą poziomu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wycena nieruchomości rolnych oraz obiektów niestandardowych jest odpowiednio tańsza. Z reguły kosztuje ona od 1500 do 2000 złotych. Natomiast za przygotowanie operatu szacunkowego dla domu jednorodzinnego oraz dla mieszkania w bloku zazwyczaj trzeba uiścić opłatę w wysokości odpowiednio 1000 zł i 500 złotych.

W świetle obowiązującego prawa akt potwierdzający wartość rynkową danego budynku, apartamentu lub działki może być używany maksymalnie przez rok od daty jego opracowania. W praktyce jednak czas jego wykorzystywania jest znacznie krótszy. Trzeba mieć bowiem świadomość, że wszelkie zmiany rynkowe lub też modyfikacje faktycznego stanu konkretnej nieruchomości sprawiają, że jej cena ulega obniżeniu bądź podwyższeniu. W takiej sytuacji sporządzona wcześniej dokumentacja przestaje być ważna i należy ją zastąpić nowym, bardziej aktualnym wyliczeniem przygotowanym przez specjalistów z firmy LS-Wyceny.

Ocena operatu szacunkowego pod kątem zgodności z prawem

Niekiedy zdarza się, że do danego obiektu budowlanego albo gruntu przygotowano w tym samym czasie kilka operatów szacunkowych, pomiędzy którymi zachodzą rozbieżności. To oznacza konieczność poddania wszystkich wspomnianych dokumentów dokładnym analizom pod kątem ich zgodności z prawem oraz standardami zawodowymi. Zadanie przeprowadzenia badań w tym zakresie powierza się zwykle zespołowi doświadczonych rzeczoznawców.

operat szacunkowy nieruchomości we Wrocławiu

Zakres działania

Dolnośląskie, Wrocław

Kontakt

884 999 576