Jak prawidłowo wycenić nieruchomość?

Nieruchomości, ze względu na swoje specyficzne cechy i funkcje, są często przedmiotami wyceny w gospodarce wolnorynkowej. Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi zasady wyceny nieruchomości są: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Nieruchomości gruntowe (niezbudowane, zabudowane), nieruchomości budynkowe, czy nieruchomości lokalowe (komercyjne, mieszkalne) to normalny towar rynkowy, dlatego też często zmienia się ich wartość. Przyczyny wahań wartości nieruchomości mogą być różne. Wartość budynku, domu, mieszkania czy urządzeń lub maszyn trwale związanych z gruntem jest często określana przez ich stan techniczny. Niemniej w bardzo wielu przypadkach ważniejsze jest miejsce, w którym jest zlokalizowana konkretna nieruchomość.

Często bywa tak, że wartość działek, mieszkań lub domów wzrasta albo maleje w związku z planami inwestycyjnymi, które są realizowane w pobliżu nieruchomości. Weźmy za przykład województwo dolnośląskie: działka w tutejszej niewielkiej Sobótce może mieć wielokrotnie mniejszą wartość niż działki tej samej wielkości w pobliskim, dużym Wrocławiu. Może się jednak tak stać, że Sobótka nagle stanie się bardzo atrakcyjnym miejscem, ze względu na to, że jakaś duża firma będzie tam chciała ulokować swoją produkcję. Możemy się wówczas spodziewać wzrostu wartość tamtejszych działek, mieszkań i domów.

Osoba planująca sprzedaż lub kupno nieruchomości powinna znać realną jej wartość, aby przeprowadzić transakcję z korzyścią. Najlepiej w takiej sytuacji opierać się na profesjonalnych wycenach, które sporządzają uprawnieni rzeczoznawcy majątkowi.

Na czym polega wycena nieruchomości?

Wartość nieruchomości określana jest przy zastosowaniu różnych technik i metod, a cały proces wyceny złożony jest z wielu etapów i kończy się sporządzeniem operatu szacunkowego.
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy, uwzględniając w szczególności cel wyceny, rodzaj i położenie nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych.

Rzeczoznawcy majątkowi sporządzają wyceny według ściśle określonych reguł zawartych w stosownych przepisach. Nie ma mowy tutaj o żadnej dowolności, albowiem od prawidłowo wykonanego operatu szacunkowego może zależeć np. przyznanie kredytu hipotetycznego pod zastaw działki, mieszkania lub domu albo wysokość podatku od spadku czy darowizny, jaki należy zapłacić w urzędzie skarbowym. W wymienionych tutaj oraz w wielu innych przypadkach różne instytucje państwowe, a także komercyjne banki będą honorowały wyłącznie wycenę sporządzoną przez osobę uprawnioną. W świetle polskich przepisów prawnych, jedynie osoba, która posiada uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego może dokonywać wyceny nieruchomości.

O nas

Firma LS-Wyceny świadczy usługi w zakresie wykonywania operatów szacunkowych oraz opinii dla wszystkich rodzajów nieruchomości. Oferta obejmuje ponadto sporządzanie raportów oraz analizy lokalnych i regionalnych rynków nieruchomości. Swoje usługi kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i klientów instytucjonalnych.

Dzięki wysokim standardom obsługi, doświadczeniu i kierowaniu się etyką zawodową zapewniamy naszym Klientom najwyższy poziom oferowanych usług. Każda wycena nieruchomości i analiza sporządzana jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Zapewniamy profesjonalną i terminową realizacje zleceń, dzięki czemu współpracujemy z wieloma zadowolonymi Klientami.
Firma prowadzona jest przez rzeczoznawcę majątkowego – Luizę Święcicką, posiadającą uprawnienia zawodowe nr 6702, nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju uprawniające do wykonywania działalności zawodowej w zakresie określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Swoje usługi świadczymy na terenie województwa dolnośląskiego. Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00.

Zapraszamy do współpracy

Świadczymy usługi w zakresie wycen:

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Tak zwana działka uzbrojona, lecz niezabudowana, będzie miała znacznie większą wartość niż działka bez pociągniętych do niej mediów. W celu właściwej wyceny nieruchomości gruntowej niezabudowanej konieczne jest sporządzenie operatu szacunkowego, który jest często wymagany przez różne urzędy lub banki.

Nieruchomości lokalowych

Operaty szacunkowe dotyczące wyceny nieruchomości lokalowych dokonywane przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego są niezbędnymi dokumentami wymaganymi przez banki, które kredytują nabywcę lokalu. Dokument taki będzie należało także przedstawić w urzędzie skarbowym, w celu naliczenia podatku od spadku lub darowizny.

Ograniczonych praw rzeczowych

Ograniczone prawa rzeczowe odnoszą się do rzeczy będących własnością innej osoby. Osoby, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe, mogą zatem jedynie w pewnym zakresie korzystać z tych rzeczy. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym ograniczone prawa rzeczowe to: użytkowanie, służebność, zastaw, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, hipoteka.

Nieruchomości gruntowych zabudowanych

Wyceny nieruchomości gruntowych zabudowanych dotyczą wartości działki, jak i wartości stojących na niej budynków. W tym więc przypadku rzeczoznawca majątkowy sporządzający operat szacunkowy bierze pod uwagę sumaryczną wartość rynkową gruntu oraz stojących budowli.

Nieruchomości budynkowych

Nieruchomość budynkowa jest to budynek trwale związany z gruntem, który nie stanowi części składowej nieruchomości gruntowej, tylko jest odrębnym przedmiotem własności. Nieruchomość budynkowa powstaje w przypadku, gdy użytkownik wieczysty gruntu wybuduje na nim budynek albo, gdy użytkownik wieczysty nabędzie budynek przy zawarciu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Innych praw majątkowych

Przy wycenie należy uwzględnić wpływ praw zobowiązaniowych na wartość nieruchomości. Stosowanie do celu wyceny można też określić samoistną wartość tych praw. Prawa zobowiązaniowe to: najem, dzierżawa, użyczenie, darowizna, renta, dożywocie.