LS Wyceny - Wycena nieruchomości
Rzeczoznawca majątkowy | Dolnośląskie Wrocław, ul. Na Polance 22/48 | Sobótka, ul. Holubowiczów 18

Dokumenty

Nieruchomość lokalowa – lokal mieszkalny

– odpis księgi wieczystej lub nr księgi wieczystej dla nieruchomości z Sądu Rejonowego

– wypis z ewidencji gruntów i budynków do uzyskania w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym

– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa kupna- sprzedaży, umowa darowizny)

– kopia umowy przedwstępnej (w przypadku jej podpisania)

– umowa najmu (gdy lokal jest przedmiotem najmu)

– rzut lokalu, dane powierzchniowo kubaturowe od właściciela, spółdzielni mieszkaniowej lub dewelopera

– dokumenty mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.

– dodatkowe informacje dotyczące wydatków związanych z zarządem nieruchomością, podatkami, ubezpieczeniem nieruchomości, opłatami za użytkowanie wieczyste

Nieruchomość lokalowa – lokal użytkowy

– odpis księgi wieczystej lub nr księgi wieczystej dla nieruchomości

– wypis z ewidencji gruntów i budynków do uzyskania w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym

– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa kupna- sprzedaży, umowa darowizny)

– kopia umowy przedwstępnej (w przypadku jej podpisania)

– umowa najmu (gdy lokal jest przedmiotem najmu)

– rzut lokalu, dane powierzchniowo kubaturowe od właściciela, spółdzielni mieszkaniowej lub dewelopera

– dokumenty mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.

– dodatkowe informacje dotyczące wydatków związanych z zarządem nieruchomością, podatkami, ubezpieczeniem nieruchomości, opłatami za użytkowanie wieczyste

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

– odpis księgi wieczystej lub nr księgi wieczystej lokalu

– odpis księgi wieczystej lub nr księgi wieczystej dla działki, na której znajduje się budynek, w którym usytuowany jest lokal

– zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu, układzie funkcjonalnym, wielkości powierzchni użytkowej, położeniu na piętrze

– kopia umowy przedwstępnej (w przypadku jej podpisania)

Nieruchomość gruntowa niezabudowana (działka gruntu)

– odpis księgi wieczystej lub nr księgi wieczystej dla nieruchomości

– wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej – do uzyskania w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym

– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny)

– kopia umowy przedwstępnej (w przypadku jej podpisania)

– zaświadczenie o przeznaczeniu działki z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego/ lub decyzja o warunkach zabudowy- do uzyskania we właściwym Urzędzie lub Gminie\

– dokumenty mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.

Nieruchomość gruntowa zabudowana (budynek mieszkalny, budynek gospodarczy)

– odpis księgi wieczystej lub nr księgi wieczystej dla nieruchomości

– wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej – do uzyskania w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym

– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny)

– pozwolenie na budowę

– pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania

– dokumentacja techniczna budynku w części zawierającej ogólną charakterystykę budynku wraz z rzutami poszczególnych kondygnacji, przekrój pionowy

– kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji

– zaświadczenie o przeznaczeniu działki z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego/ lub decyzjach o warunkach zabudowy- do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub Gminie

– kopia umowy przedwstępnej (w przypadku jej podpisania)

– dokumenty mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.

Nieruchomość komercyjna

– odpis księgi wieczystej lub nr księgi wieczystej dla nieruchomości

– wypis z rejestru gruntów i wyrys z mapy ewidencyjnej – do uzyskania w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym

– dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny)

– zaświadczenie o przeznaczeniu działki z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego/ lub decyzjach o warunkach zabudowy- do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub Gminie

– obowiązujące umowy najmu

– dane powierzchniowo-kubaturowe budynków, lokali w posiadaniu właściciela bądź zarządcy

– informacja na temat kosztów związanych, podatków, ubezpieczenia nieruchomości, opłat za użytkowanie wieczyste

– dokumenty mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenia sądu, decyzje administracyjne itp.

Inne nieruchomości

– wykaz dokumentów ustalany będzie indywidualnie  w zależności od celu i zakresu wyceny po dokonaniu oględzin nieruchomości.

Zakres działania

Dolnośląskie, Wrocław

Kontakt

884 999 576